درباره ما

گروه رسانه ای فاطر

گروه رسانه ای فاطر درتلاش است بانگاهی به فرهنگ غنی ایرانی تولیدات خودرابرای مخاطب
هوشمندایرانی درفضایی متفاوت ایجادکند.
این مرکزاسفندماه ۹۲ باهمت وهمکاری تعدادی ازمسئولین تجهیزوموردبهره برداری قرارگرفت
وبه عنوان یکی ازمراکز پایلوت کشوردرامرساخت وتولیدانیمیشن وبازیهای رایانه ای فعالیت دارد
هدف وانگیزه اصلی درراه اندازی این مرکز تلاش مستمردرزمینه پویانمایی،مستند،نماهنگ ،
نرم افزاروبازیهای رایانه ای می باشدکه دراین زمینه نیزاقدامات موثری در سال جاری انجام شده است
در همین راستاکارشناسان فعال بابهره گیری از نیروهای تحصیلکرده ومستعددرعرصه مدیریتی وکارشناسی
اقدام به اجرای پروژه های مختلفی نموده اند.
شایان ذکر است که جوانانی که دراین مرکز انجام خدمت به حوزه فرهنگ کشور می نمایند ازتوانمندی های
بالایی در زمینه مدیریت اجرایی وحوزه های فنی مربوطه برخوردار می باشند.

امیداست درراه رسیدن به هدف خویش موفق باشیم.

لینک دانلودرزومه گروه رسانه ای فاطر



Template Design:Dima Group